Framsida > Kapslingar > Teknisk information > Brandklassificeringstest
FIBOX Make Difficult Easy

UL 94 BRANDKLASSIFICERINGSTEST FÖR PLASTMATERIAL


UL 94 är en av amerikanska Underwriters' Laboratories använd standard, som testar förbränningsegenskaperna och brandsäkerheten hos plastmaterial i apparater. I UL 94 HB (Horizontal Burning) testet testas förbränningen hos vågräta plaststycken och i de mest krävande UL 94 V (Vertical Burning) testen förbränningen hos lodräta teststycken. Detaljerade utredningar över den använda apparaturen, förhållandena och testarrangemangen framgår i skrift ur UL 94 standarden.

HORIZONTAL BURNING TEST FOR FLAMMABILITY CLASSIFICATION UL 94 HB

VERTICAL BURNING TEST FOR FLAMMABILITY CLASSIFICATION UL 94 V-O, UL 94 V-1 AND UL94 V-2

VERTICAL BURNING TEST FOR FLAMMABILITY CLASSIFICATION UL 94- 5V


TEST MED VÅGRÄT FÖRBRÄNNING FÖR BRANDKLASSIFICERING UL 94 HB

UL 94 HB test trial arrangement
Arrangemang vid UL 94 HB -testning

Teststyckets längd är 5" (127 mm) och bredden 0,5" (12,7 mm). Testskivan får vara högst 0,5" (12,7 mm) tjock. Skivan märks med streck för avstånden 1 och 4 tum. Skivan fästes i ena ändan i vågrätt läge och lutas i sidled i 45 graders vinkel såsom figuren visar. Den använda brännaren regleras så, att den bildar en blå, en tum lång låga. Lågan riktas i 45 graders vinkel mot plastskivans framkant så, att cirka 1/4 av teststyckets framkant befinner sig i flammorna. Lågan får verka i 30 sekunder, varefter den avlägsnas. Om teststycket hinner brinna ända fram till 1 tums strecket innan 30 sekunder förlöpt, avlägsnas lågan omedelbart. Testet utförs på tre testskivor.

Det testade materialet är UL 94 HB brandklassificerat om efter det att lågan avlägsnats:

A) Förbränningshastigheten inte överstiger 1,5 tum (38,1 mm) per minut, då styckets tjocklek är 0,120-0,500 tum (3,05–12,7 mm)
eller
B) Förbränningshastigheten inte överstiger 3,0 tum (76,2 mm) per minut, då styckets tjocklek är mindre än 0,120 tum (3,05 mm)
eller
C) Förbränningen upphör innan lågan når 4 tums strecket.


TEST MED LODRÄT FÖRBRÄNNING FÖR BRANDKLASSIFICERING UL 94 V-0, UL 94 V-1 OCH UL 94 V-2

UL 94 V test trial arrangement
Arrangemang vid UL 94 V -testning

Teststyckets längd är 5" (127 mm) och bredden 0,5" (12,7 mm). Testskivan får vara högst 0,5" (12,7 mm) tjock. Skivan fästes i övre ändan på en sträcka av 1/4 tum i lodrätt läge. 12 tum (305 mm) under testskivan placeras ett metallnät, som beklätts med kirurgisk bomull. Den använda brännaren regleras så, att den bildar en blå, 3/4 tum lång låga. Lågan riktas underifrån mot plastskivans underkant från 3/8 tums (9,5 mm) avstånd . Lågan får verka i 10 sekunder, varefter den avlägsnas. Teststyckets flamningstid nedtecknas. Omedelbart då flamningen upphör ställs brännarens låga ännu på nytt för 10 sekunder under teststycket. Efter att lågan avlägsnats nedtecknas styckets flamningstid och glödningstid. Hela testet utförs på fem olika teststycken.

Det testade materialet är UL 94 V-0 brandklassificerat om:

A) Inget av fem stycken någondera av två gånger flammar i mer än 10 sekunder efter att brännarens låga avlägsnats.

B) Den sammanlagda flamningstiden för inalles 10 bränningar inte överstiger 50 sekunder.

C) Inget av teststyckena vare sig med flammor eller med glödning brinner ända till hållaren.

D) Sådana flammande bitar av teststycket, som kunde tända underliggande bomull, faller från något av teststyckena.

E) Den glödande förbränningen hos inget av teststyckena varar längre än 30 sekunder.


Det testade materialet är UL 94 V-1 brandklassificerat om:

A) Inget av fem stycken någondera av två gånger flammar i mer än 30 sekunder efter att brännarens låga avlägsnats.

B) Den sammanlagda flamningstiden för inalles 10 bränningar inte överstiger 250 sekunder.

C) Inget av teststyckena vare sig med flammor eller med glödning brinner ända till hållaren.

D) Sådana flammande bitar av teststycket, som kunde tända underliggande bomull, faller från något av teststyckena.

E) Den glödande förbränningen hos inget av teststyckena varar längre än 60 sekunder.


Det testade materialet är UL 94 V-2 brandklassificerat om:

A) Inget av fem stycken någondera av två gånger flammar i mer än 30 sekunder efter att brännarens låga avlägsnats.

B) Den sammanlagda flamningstiden för inalles 10 bränningar inte överstiger 250 sekunder.

C) Inget av teststyckena vare sig med flammor eller med glödning brinner ända till hållaren.

D) Från teststycket får falla sådana flammande bitar, som brinner endast en stund, men av vilka en del tänder underliggande bomull.

E) Den glödande förbränningen hos inget av teststyckena varar längre än 60 sekunder. 


TEST MED LODRÄT FÖRBRÄNNING FÖR BRANDKLASSIFICERING UL 94 - 5V

UL 94 5V test trial arrangement
Arrangemang vid UL 94 5V -testning

Teststyckets längd är 5" (127 mm) och bredden 0,5" (12,7 mm). Testskivan får vara högst 0,5" (12,7 mm) tjock. Brandklassificeringen beviljas för ett visst tjockleksområde, varvid det bland teststyckena bör finnas skivor av såväl maximi- som minimitjocklek. Testskivan fästes i övre ändan på en sträcka av 1/4 tum i lodrätt läge. Den använda brännaren regleras så, att den bildar en 5 tum lång låga, vars blå kärna är 1 tum lång. Lågan riktas underifrån mot plastskivans hörn från 1 tums avstånd. Lågan får verka i fem sekunder, varefter den avlägsnas för 5 sekunder. Detta upprepas 5 gånger. Hela testet utförs för fem skilda teststycken.

Det testade materialet är UL 94 - 5V brandklassificerat om:

A) Inget av teststyckena efter fem bränningar brinner med flamma eller glödning i mer än 50 sekunder.

B) Inga som helst bitar faller från teststyckena

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy